header
    Оправомощена лаборатория за проверка
    Калибриране на средства за измерване
    Оценяване на съответствието на средства за измерване

МОЛБИ, ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

   ПК 7.01 01

  1. 1.    Цел

ñ  Тази процедура определя реда и организацията при получаване, регистриране, разглеждане и предприемане на действия при постъпили молби, жалби и възражения, свързани с дейността на ЛОС  „УНИСИСТ“ ООД и се отнася за  от всички служители и сътрудници, участващи в процеса по оценяване на съответствието.

2. Правила

            2.1. Молби, жалби и възражения се приемат само в писмен вид, изпратени по факс, е - mail или по пощата. Незабавно се уведомява ръковотеля на ЛОС, като:

ñ  възражение – изказано писмено искане относно взето от ръководителя на ЛОС „УНИСИСТ“ ООД  решение, свързано с оценяване на съответствието. Възражения могат да се предявяват срещу решения на ЛОС в едномесечен срок. Възраженията се разглеждат от   Комисия  по възраженията;

ñ  молба и жалба - изказано писмено искане относно дейности на ЛОС „УНИСИСТ“ ООД, което не включва решение, взето от ръководителя на ЛОС. Молбите и жалбите се разглеждат от ръководителя на ЛОС -.„УНИСИСТ“ООД.  В случай, че решението, взето от ръководителя на ЛОС не удовлетворява вносителя, жалбата може да премине във възражение.

2.1.1 Молби и жалби могат да възникнат при или във връзка с:

ñ  неспазване на договорираните срокове за оценяване;

ñ  отсъствие на прозрачност на прилаганите от ЛОС  „УНИСИСТ“ ООД процедури за оценяване на съответствието;

ñ  конфликт на интереси;

ñ  поведението на служителите или сътрудниците на ЛОС „УНИСИСТ“ ООД;

ñ  други.

          2.1.2. Възражения могат да възникнат при или във връзка с:

ñ  съмнения в достоверността на резултатите, въз основа на които се извършва оценяването на съответствието;

ñ  решение за отказ за издаване, отнемане, преустановяване (временно спиране) на сертификат;

ñ  временно спиране на процедурата за оценяване на съответствието;

ñ  прекратяване на процедурата за оценяване на съответствието;

ñ  други.

2.2. Постъпилите молби, жалби и възражения се документират в Регистър на молби, жалби и възражения – ФК 7.01 01-01, като се записват:

ñ  дата на постъпване;

ñ  идентификация на клиента;

ñ  описание;

ñ  анализ на причината;

ñ  подпис на извършилия анализа.

2.3.        Ръководителя на ЛОС „УНИСИСТ“ ООД, извършва  анализ на постъпилите молби и жалби за установяване на наличието на основание за предявяването им и уведомява клиента като :

ñ  При неоснователност на подадените молби и жалби,  обосновано ги отхвърля.

ñ  При основателна молба или жалба се предприемат коригиращи действия съгласно ПК 4.05 01.

ñ  Ръководителя на ЛОС контролира изпълнението на предприетите действия по постъпили молби и жалби

2.4. Възраженията се разлеждат от  Комисия  по възраженията, която:        

ñ  Спазва Правилата за работа на комисията по възраженията - ФК 7.01 01-02 ;

ñ  Разглежда посъпили възражения;

ñ  Взема решения по възражения.

Участниците в комисията подписват деклараци ФК 4.02 01-01 и ФК 4.10 01-02  за всеки конкретен случай.

        

2.5. Председател на Комисията по възраженията

ñ  Извършва подготовка за провеждане на заседание на КВ в съответствие с правилата на комисията;

ñ  Изготвя доклад от заседание на комисията по възраженията;

ñ  Контролира изпълнението на предприетите коригиращи действия

        2.6 Комисията на свое заседание, извършва проучване на документацията по случая, произнася се за основателността на подадените възражения и дава с доклад до Ръководителя нормативно съобразено решение. Заседанието се ръководи от председателя на комисията по възражения. За всяко заседание се съставя протокол, в който се записват членовете,техните становища по въпроса и взетите решения. Протоколът се подписва от водещия заседанието и от съставилия протокола. Решението на комисията по възражения се подписва от всички членове на комисията. То е задължително за Ръководителя на  ЛОС „УНИСИСТ“ ООД .

2.7.Ръководителят на  ЛОС „УНИСИСТ“ ООД  уведомява подателя на възражението за резултата с писмо.  Когато възражението е основателно, предлага на клиента повторно извършване на оценяване на съответствието по отношение на показателите, предизвикали възражението, като разходите са за сметка на ЛОС „УНИСИСТ“ ООД.

       

       

            2.8. В  случаите,   когато не  е удовлетворен  от решението, заявителят  може да се отнесе до съда.

  

            2.9. Всички документи, свързани с предявените от клиентите молби, жалби и възражения и взетите решения  като записи по качеството се управляват  по ПК 4.09 01 и се ползват като входни данни при извършване на преглед от ръководството по ПК 4.07 01

           

  E-mail: office@unisyst.bg
  Tel: 02/ 8860 562
За нас|Услуги|Лаборатории|Контакти